Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

HWT CLINIC SAĞLIK TURİZM VE TİCARET LTD.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

Amaç ve Kapsam

HWT KLİNİK SAĞLIK TURİZM VE TİCARET LTD. (“HWT Clinic”), kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili tüm yasalara uymak için her türlü çabayı göstermektedir.

 

İşbu Politika’da HWT Clinic’in kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsediği ilkeler açıklanmaktadır.

 

Politikanın amacı, HWT Clinic’in klinik faaliyetlerinin şeffaflığını sürdürmektir. Bu kapsamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyum konusunda HWT Clinic tarafından benimsenen temel ilkeler belirlenmekte ve HWT Clinic tarafından uygulanan uygulamalar anlatılmaktadır.

 

Politika, herhangi bir veri kayıt sistemi kapsamında kişisel verileri otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işlenen gerçek kişileri kapsamakla birlikte, HWT Clinic çalışanlarının kişisel verilerinin korunması “HWT Clinic Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda da düzenlenmiştir. Çalışanlar”.

Politika İlkeleri

2.1. Genel İlkeler

 

Politika, HWT Clinic web sitesinde http://www.hwtclinic.com/ adresinde veri sahiplerinin erişebileceği şekilde yayınlanmaktadır. Politikada meydana gelen değişiklikler de mevzuattaki değişiklik ve yeniliklere uygun olarak veri sahiplerinin kolayca erişebileceği bir biçimde sunulacaktır.

 

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yürürlükte bulunan kanunlar ile işbu Politika arasında çelişki olması halinde, HWT Clinic yürürlükteki kanunların uygulama alanının geçerli olacağını kabul eder.

 

2.2. Poliçe Kapsamındaki Kişi Grupları

 

HWT Clinic tarafından kişisel verileri işlenen ve politika kapsamındaki veri sahibi grupları aşağıdaki gibidir:

 

İstihdam için adaylar

HWT Clinic tarafından istihdam edilmesi düşünülen ancak henüz bir hizmet sözleşmesi yapmamış kişiler.

 

İş Ortaklarının Yetkilileri ve Çalışanları

HWT Clinic’in ticari ilişki içerisinde olduğu kuruluşların gerçek sorumluları, hissedarları ve çalışanları.

 

Ziyaretçi

HWT Clinic binasını veya HWT Clinic tarafından işletilen internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler.

 

Diğer Gerçek Kişiler

HWT Klinik Çalışanları İçin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen tüm gerçek kişiler.

 

Veri Sahiplerine Sağlanan Bilgiler

HWT Clinic, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli işlemleri yürütmektedir. Bu kapsamda veri sahiplerine sağlanan aydınlatma metinlerinde aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir:

 

 • (1) Kliniğimizin unvanı,
 • (2) Veri sahiplerinin kişisel verilerinin HWT Clinic tarafından hangi amaçla işleneceği,
 • (3) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • (4) Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi,
 • (5) Aşağıdakiler dahil olmak üzere veri sahibinin hakları:

o Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

o Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

o Kişisel verilerin belirli koşullarda silinmesini veya yok edilmesini isteme,

o Kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme,

o Kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme,

o Kişisel verilerin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta başka bir veri denetleyicisine iletilmesini talep etme.

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Taleplerinin Sonuçlandırılması

 

Veri sorumlusu sıfatıyla HWT Clinic, verileri taşıyan kişisel koruyucuları ilgili yaklaşım Clinic’e yazılı olarak iletmeleri durumunda, kısıtlamaların en kısa sürede ve otuz (30) süre içinde sonuçlandırılmasını sağlamak için gerekli işlemleri gerçekleştirir. KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca en geç gün.

HWT Clinic, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuru sahibinin başvurusuna konu kişisel verilerin sahibi olup olmadığının tespiti amacıyla bilgi talebinde bulunabilir. Kliniğimiz ayrıca kişisel veri sahibimizin hikayesinin uygun bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak için kişisel veri sahibine sahip olmamıza ilişkin sorular sorabilir.

Verilerin sahibi; HWT Clinic’e göre, diğer kişinin hak ve özgürlüklerini engelleme olasılığı, orantısız çaba gerektirmesi ve kamuya açık bilgilere sahip olması gibi özellikler HWT Clinic’e göre ifşa yoluyla talep edilebilir.

 

4.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca http://www.hwtclinic.com/ adresinde bulunan form aracılığıyla Kliniğimize başvurabilir ve aşağıdakileri talep edebilirsiniz:

 

 • (1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • (2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • (3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • (4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • (5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • (6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 • (7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • (8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

4.2. Mevzuat Gereği Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarından Hariç Tutulan Haller

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamında olmadığı için aşağıdaki hususlarda hak iddia edemeyeceklerdir:

 

 • (1) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini ihlal etmemek kaydıyla sanatsal, tarihi, edebi veya bilimsel amaçlarla veya ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi yaşam veya kişilik hakları veya suç teşkil etmez. .
 • (2) Kişisel verilerin, resmi istatistiklerle anonim hale getirilerek araştırma, planlama ve istatistiki amaçlarla işlenmesi.
 • (3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
 • (4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı mercileri veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi uyarınca; Kişisel veri sahipleri, aşağıdaki hallerde tazminat talep etmek dışında haklarını ileri süreyemeyecektir:

 

 • (1) Kişisel verilerin işlenmesinin suçun önlenmesi veya ceza soruşturması için gerekli olması.
 • (2) Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • (3) Kişisel verilerin işlenmesinin yetkili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilen yetkiye istinaden denetim veya düzenleyici görevlerin ifası ile disiplin soruşturması veya kovuşturması için gerekli olması kanun.
 • (4) Kişisel verilerin işlenmesinin Devletin bütçe, vergi ve mali konularda ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

 

HWT Clinic tarafından, hukuka aykırı olarak ifşa, erişim, aktarım veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik açıklarının önlenmesi amacıyla, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tüm önlemler alınmaktadır.

Bu kapsamda HWT Clinic tarafından gerekli tüm (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınır, (iii) klinik bünyesinde denetim sistemi kurulur ve (iv) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanması halinde; KVK Kanununda öngörülen tedbirlere uygun olarak.

 

(1) HWT Clinic Tarafından Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Önlemek Amacıyla Aldığı İdari Tedbirler

 

 • HWT Clinic, çalışanlarını kişisel verilerin korunması kanunu konusunda eğitir ve bilinçlendirir.
 • HWT Clinic, kişisel verilerin aktarıma tabi olduğu hallerde, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerle akdedilen sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın bu yükümlülüklerini yerine getireceğine dair kayıtların eklenmesini sağlar. veri güvenliği.
 • HWT Clinic tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri detaylı olarak incelenmekte ve bu kapsamda KVK Kanunu’nda öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için atılması gereken adımlar belirlenmektedir.
 • HWT Clinic, KVK Kanunu’na uyumun sağlanması için uyulması gereken uygulamaları belirlemekte ve bu uygulamaları kendi iç politikaları ile düzenlemektedir.

 

(2) HWT Clinic Tarafından Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Önlemek Amacıyla Alınan Teknik Tedbirler

 

 • HWT Clinic tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik tedbirler alınmakta ve alınan tedbirler gelişmelere paralel olarak güncellenmekte ve iyileştirilmektedir.
 • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.
 • Alınan tedbirlerin uygulanması için düzenli aralıklarla denetimler yapılır.
 • Güvenliği sağlayacak yazılımlar ve sistemler kurulur.
 • HWT Clinic bünyesinde işlenen kişisel verilere erişim, belirlenen işleme amacı doğrultusunda ilgili çalışanlarla sınırlıdır.

 

(3) HWT Clinic Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

HWT Clinic tarafından kişisel verilerin korunması ve güvenliği kapsamında alınan teknik ve idari tedbirlerin işleyişi denetlenmekte ve işleyişin devamını sağlayacak uygulamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları HWT Klinik bünyesinde ilgili birime raporlanmaktadır. Denetim sonuçları doğrultusunda, verilerin korunmasına yönelik alınan tedbirlerin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetler yürütülmektedir.

 

(4) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Açıklanması Halinde Alınacak Tedbirler

HWT Clinic tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında, kişisel verilerin yetkisiz kişilerce hukuka aykırı olarak elde edilmesi halinde durum gecikmeksizin KVK Kuruluna ve ilgili veri sahiplerine bildirilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesinden Sorumlu Birimin Belirlenmesi

 

HWT Clinic tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumun sağlanması, sürdürülmesi ve sürdürülmesi kapsamında klinik içerisinde gerekli koordinasyonu sağlayacak “Kişisel Verileri Koruma Birimi” kurulmuştur. Kişisel Verileri Koruma Birimi, HWT Clinic birimleri arasında bütünlüğü sağlamak ve yürütülen faaliyetlerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğunu sağlamak için kurulan sistemlerin yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

 

Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Biriminin başlıca görevleri şunlardır:

 

 • Çalışan kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin temel politikaları hazırlamak ve uygulamak,
 • Çalışan kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların nasıl uygulanacağına ve kontrol edileceğine karar vermek ve bu çerçevede klinik içi atama ve koordinasyonu yapmak,
 • KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları belirlemek; uygulanmasını izlemek ve koordine etmek,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Klinik içinde ve kurumlarla işbirliği içinde farkındalık yaratmak,
 • Klinik’in kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit etmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak; iyileştirme önerileri sunmak
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanmasına yönelik eğitimler tasarlamak ve uygulamak,
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
 • Kişisel veri sahipleri; Kliniğin kişisel veri işleme faaliyetleri ve hukuki hakları konusunda bilgilendirilmesini sağlamak üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin temel politikalarda değişiklik hazırlamak ve uygulamak,
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; Bu gelişmeler ve yönetmelikler doğrultusunda klinik operasyonlarda yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
 • KVK Kurulu ve KVK Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesi,
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak klinik yönetimi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Veri İşleme Konusu Kişisel Veri Grupları

 

7.1. Kişisel Veri Kategorileri

 

Aşağıdaki gruplarda yer alan kişisel veriler, HWT Clinic tarafından veri kayıt sisteminin bir parçası olarak kısmen veya tamamen otomatik veya otomatik olmayan şekilde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMASI

Kimlik Bilgileri/Aile ve Yakın Verileri Kişinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren kişisel veriler; adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, vergi numarası, SGK numarası, imza bilgileri, Evlilik cüzdanı vb. bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler. bilgiler.

İletişim Bilgileri İletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası gibi kişisel veriler.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgileri Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanda kalındığı süre boyunca alınan kayıt ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

İşlem Güvenliği Bilgileri HWT Clinic’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında hem veri sahibinin hem de Klinik’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenen kişisel veriler.

Risk Yönetimi Bilgileri Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi amacıyla bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamüllere ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan yöntemlerle işlenen kişisel veriler.

Finansal Bilgiler Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri gibi kişisel veriler ile HWT Clinic ile veri sahibi arasındaki hukuki ilişki kapsamında oluşturulan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgileri HWT Clinic’in hukuki talep ve haklarının tespiti, takibi ve ifası ile yasal yükümlülüklere ve HWT Clinic politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.

Denetim ve Muayene Bilgileri HWT Clinic’in yasal yükümlülüklerine ve Klinik politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Veriler (örneğin, kan grubu, dini bilgiler vb. dahil olmak üzere sağlık verileri)

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgileri HWT Clinic’e yöneltilen her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

İtibar Yönetimi Bilgileri HWT Clinic’in ticari itibarını korumak amacıyla toplanan ve kişiyle ilişkilendirilen kişisel veriler (örneğin, HWT Clinic ile ilgili paylaşımlar)

 

7.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel veriler HWT Clinic tarafından aşağıda sayılan amaçlarla veri işleme şartları ve ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Aşağıdaki amaçların varlığı her kişisel veri sahibi için farklılık gösterebilir.

 

Elde edilen kişisel veriler HWT Clinic tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

 

 • Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • Hukuki İşlerin Takibi
 • İşe Alım / İstihdam
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Personel Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün ve/veya Hizmet Satış Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Verimlilik/Verimlilik ve/veya Uygunluk Analizinin Planlanması ve/veya Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması
 • İş Sürekliliği Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya Yürütülmesi
 • Klinik Tarafından Sunulan Ürün ve/veya Hizmetlere Sadakat Oluşturma ve/veya Arttırma Süreçlerinin Planlanması ve/veya Yürütülmesi
 • İş başvurusu
 • Satış Sonrası Destek Hizmetleri Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya Yürütülmesi
 • Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle İlişkilerin Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
 • Klinik Faaliyetlerin Klinik Prosedürlere ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Yürütülmesinin Sağlanması İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyeti Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya Yürütülmesi
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • Verilerin Doğru ve Güncel Olmasını Sağlama
 • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlamasına Yönelik Pazar Araştırma Faaliyetlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgi Sistemleri Erişim Yetkilerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtları Oluşturma ve İzleme
 • Yetkili Kurumlara Mevzuata Dayalı Bilgi Verilmesi
 • Klinik Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • Klinik İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya Yürütülmesi.
 • Klinik tarafından uygun görülen/görevlendirilen iş ve/veya etkinlik, organizasyon, eğitim faaliyetleri

7.3. Paylaşılan Taraf Kategorileri

HWT Clinic, Politika kapsamındaki veri sahiplerine ait kişisel verileri (Bkz. Bölüm 5.2.) aşağıda belirtilen amaçlarla KVK Kanunu’nun özellikle 5. maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak aşağıdaki kişi gruplarına aktarabilecektir. KVK Kanunu’nun 8 ve 9’u:

 

 • HWT Klinik tedarikçileri,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili özel hukuk kişileri,
 • Veri aktarım koşullarına uygun olarak, diğer üçüncü kişilere

Aktarımın gerçekleştirildiği yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve olası veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmiştir.

VERİ AKTARIM AMACIYLA AKTARILABİLECEK KİŞİLERİN TANIMI

Tedarikçi HWT Clinic’in ticari faaliyetlerinin sınırlı olarak yürütülmesi kapsamında, HWT Clinic’in emir ve talimatları doğrultusunda HWT Clinic’e sözleşmeli olarak hizmet sağlayan taraflar, bunun yapılmasını sağlamak için sınırlı olarak kullanılabilir

Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümleri gereğince Klinik bilgi ve belgelerini almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yasal yetkileri dahilinde talep ettikleri amaçla sınırlı olarak

Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Klinikten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri Yasal yetkileri dâhilinde ilgili özel hukuk kişilerinin talep ettikleri amaçla sınırlı olarak.

 

 1. Tanımlar

 

Politika’da kullanılan terimlerin tanımları aşağıda yer almaktadır:

Açık Rıza: Belirli bir konudaki, bilgiye dayalı ve özgür irade ile ifade edilen rızadır.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekilde kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik: 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, kullanıma sunulması, Veriler üzerinde yapılan sınıflandırma veya kullanılmasının engellenmesi gibi her türlü işlem.

KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler .

Politika: HWT Clinic Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

HWT Clinic : Hwt Clinic Sağlık Turizmi Ve Tic. Ltd. Şti.

 

HWT Clinic Tedarikçileri: HWT Clinic’e sözleşme temelinde hizmet sağlayan taraflar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: 9 Kasım 1982 tarih ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı; 7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

Türk Ceza Kanunu: 12 Ekim 2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır; 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik olarak tutulduğu yeri yöneten kişidir.